TO Join

เผยเด็ก ป.3 ทั่วประเทศมีปัญหาอ่าน-เขียนไม่ได้ 3.5 หมื่นคน

UploadImage


จ่อตั้งกรรมการขึ้นมาวางระบบแก้ปัญหาจริงจัง เล็งคัดนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ คาดเริ่มกระบวนการพัฒนาเด็กเดือน พ.ย. นี้ ก่อนทำเต็มรูปแบบปีหน้า
       
       นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปีนี้นั้นจะมุ่งเน้นด้านพัฒนาการศึกษาและแก้ปัญหาการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามักจะมีการพูดถึงเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างทั้งเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่อีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือ การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ไปทำการสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 6 แสนคน พบว่า มีนักเรียนชั้น ป.3 มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เลย จำนวน 35,000 คน คิดเป็น 5% และอีกประมาณ 2 แสนคน หรือ 1 ใน 3 ของนักเรียนมีปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละเขตพื้นที่ฯ ได้พยายามจัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในส่วนของ สพฐ. เองสมัย นายชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการ กพฐ. ก็จัดสื่อการเรียนการสอนลงไปสนับสนุนเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนของเด็กด้วยเช่นกัน
       
       อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและยั่งยืน เร็วๆ นี้ ตนจะตั้งกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมี นางวีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นประธาน เบื้องต้นวางแนวทางทำงานใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก ตนจะขอให้ สพป. ทุกเขตส่งข้อมูลการสำรวจการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนมายัง สพฐ. อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าในแต่ละเขตพื้นที่ฯ มีนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เท่าไร หรืออ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องเท่าไร ขั้นตอนที่ 2 จะเชิญนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีนวัตกรรมเด่นๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกเพื่อนำมาจัดระบบว่านวัตกรรมแบบใดเหมาะกับเด็ก ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่ฯ ก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไป ขั้นตอนที่ 3 จัดอบรมให้แก่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการอบรมการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และขั้นตอนสุดท้าย จัดส่งสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะเริ่มกระบวนการพัฒนาเด็กตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ และทำเต็มรูปแบบในปี 2558

 

ที่มา http://www.enn.co.th/